Siirry pääsisältöön
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.

Tietoa yh­dis­tyk­ses­tä

Yhdistyksemme toiminta-ajatus, säännöt sekä linkit saavutettavuus- ja tietosuojaselosteeseen
Hyvinvointipäivä 2017. Osallistujia ulkona kauniissa säässä

Tällä sivulla

Mitä yhdistys tarjoaa

Yhdistys valvoo ja ajaa toimialueensa näkövammaisten oikeuksia, toimii asiantuntijana näkövammaisuutta koskevissa kysymyksissä ja tuottaa palveluja sokeiden ja heikkonäköisten toimintaedellytysten ja tasa-arvon parantamiseksi. Yhdistys tarjoaa puitteet yhdessäoloon ja vertaistukeen järjestämällä monipuolista ja mukavaa toimintaa:
- Paikalliskerhoja eri puolilla maakuntaa.
- Harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa liikunnan, kulttuurin, opiskelun ja retkien muodossa.
- Erilaisia tapahtumia, kursseja, koulutusta ja tilaisuuksia.
- Leppoisaa jutustelua ja yhdessäoloa vaikkapa Porinakahavilassa
- PPN ry:n kuntayhteyshenkilöt ja yhdistysaktiivit pitävät yhteyttä kuntansa näkövammaisiin ja neuvovat näkövammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Oman yhteyshenkilösi saat selville toimistosta tai PPN ry:n internet-sivuilta.
- Tapahtumat ilmoitetaan kuukausittain ilmestyvässä jäsentiedotteessa ja ne löytyvät etusivulla olevasta Jäsentiedote-osiosta. 

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

Miten voit tukea toimintaamme

- Yhdistys ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia
- Vapaaehtoisena lukijana tai tapahtumaoppaanakin voit tukea toimintaamme
- Kannatusjäsenmaksulla tuet oman alueesi kerhoa
- Myös yhdistyksen järjestämissä myyjäisissä pistäytyminen tukee toimintaamme

Voit myös tukea Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n toimintaa lahjoittamalla haluamasi summan yhdistyksen tilille: FI45 5741 4020 0443 97


Yh­dis­tyk­sen säännöt

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2016.
Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt säännöt 9.1.2017.

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry. Sen kotipaikka on Oulu ja toiminta-alue Pohjois-Pohjanmaan maakunta.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tehtävänä on Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia alueensa näkövammaisten etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja runsassisältöistä elämää.

3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) ajaa ja valvoo toiminta-alueensa näkövammaisten oikeuksien ja tavoitteiden toteuttamista vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja kansalaismielipiteeseen
2) tarjoaa näkövammaisille vertaistukea
3) harjoittaa näkövammaisuuteen liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa
4) tukee näkövammaisten harrastuksia ja yhdessäoloa

4 § Taloudellinen toiminta
Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten rahankeräyksillä ja arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa.

5 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannatus-, kunnia- tai yhteisöjäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä sen toiminta-alueella asuva näkövammainen. Jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta ja näkövammasta on esitettävä luotettava selvitys. Varsinainen jäsen saa kuulua vain yhteen Näkövammaisten liiton alueelliseen jäsenyhdistykseen.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Yhdistyksellä voi olla samanaikaisesti yksi kunniapuheenjohtaja.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistystä.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella toimiva näkövammaisten paikallisyhdistys, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenmaksut
Yhdistys voi periä varsinaisilta ja kannatusjäseniltä liittymis- ja jäsenmaksua.

Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

7 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen
1) on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsentä on kuultava.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat maalis-toukokuussa pidettävä kevätkokous ja marras-joulukuussa pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kannatus- ja kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja.

Jos kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan varsinainen jäsen, hänen äänioikeutensa säilyy.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokouksen enemmistö vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaali on toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä. Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö), ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaalissa ratkaisee arpa.

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita kevät- ja syyskokoukselle. Kevätkokoukseen tarkoitettu aloite on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua ja syyskokoukselle tarkoitettu aloite ennen syyskuun loppua.

9 § Kokouskutsu
Kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille henkilökohtaisella kutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Henkilökohtainen kutsu on lähetettävä postitse jäsenille, joiden postiosoite on yhdistyksen tiedossa tai sähköpostitse jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteen kutsun toimittamista varten.

10 § Varsinaisten kokousten tehtävät
Kevätkokouksen tehtävänä on
1) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta
2) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
4) käsitellä jäsenten tekemät aloitteet
5) päättää muista esityslistassa mainituista asioista.

Syyskokouksen tehtävänä on
1) päättää varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi
2) päättää puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkiot ja korvaukset
3) käsitellä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
4) valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
5) valita kolme jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi
6) valita kolme varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi ja päättää heidän kutsumisjärjestyksestään estyneinä olevien jäsenten tilalle
7) valita joka toinen vuosi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
8) käsitellä jäsenten tekemät aloitteet
9) valita valtuutetut ja varavaltuutetut Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon liiton ohjeiden mukaisesti
10) päättää muista esityslistassa mainituista asioista.

11 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Yhdistykseen työsuhteessa olevaa henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi.

Varajäsenten lisäksi hallituksesta eroaa vuosittain kolme jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on
1) edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
2) hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
3) pitää jäsenluetteloa
4) päättää yhdistyksen omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
5) päättää yhdistyksen kokousten ajankohdista ja paikoista, kutsua ne koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
6) huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen, varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa
7) asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
8) valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteidensa yleisistä periaatteista.

12 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai yhdistyksen hallituksen tähän tehtävään määräämä henkilö kukin yksin.

14 § Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntömuutoksen edellytyksenä on, että vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

Yhdistyksen on pyydettävä sääntöjen muutosesityksestä Näkövammaisten liitto ry:n hallituksen lausunto, joka on esitettävä sääntömuutoksesta päättävälle kokoukselle.

15 § Purkaminen
Yhdistyksen purkaminen edellyttää, että siitä tehdään päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joissa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista.

Mikäli yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava suomalaista näkövammaistyötä edistävään aatteelliseen ja yleishyödylliseen tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

16 § Muut määräykset
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja yhdistyksen toimintaa ohjaavia sääntöjä alemmanasteisia määräyksiä.


Anna palautetta

Tällä Webropol-kyselylomakkeella voi lähettää yleistä palautetta Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n toiminnasta ja kertoa Internetsivuilta löytyvistä virheistä. Lomakkeen voi lähettää anonyymina. Jos haluat, että viestiisi vastataan, jätä yhteystietosi niille merkittyihin kenttiin. Palautetta voi lähettää myös osoitteella yllapito@ppnry.net.
Lomakkeen kautta tulleet palautteet säilytetään kahden vuoden ajan.

Siirry lomakkeeseen- Ulkoinen linkki


Saavutettavuus- ja tietosuojaselosteet

Alla linkit sekä saavutettavuusselosteeseen että tietosuojaselosteeseen