Sään­tö­mää­räi­nen ke­vät­kokous, toukokuu 2021

Kokouskutsu, kokouksen asialista ja vuosikertomus.
Maaruska ja kokousnuija

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY, KOKOUSKUTSU

Linnankatu 32
90100 OULU
Puh. (08) 311 5653              
S-posti yhdistys@ppnry.net
www.ppnry.net

 Toukokuu 2021

Yhdistyksen jäsen

Pidämme Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen lauantaina 22.5.2021 alkaen klo 13:00, Radisson Blu Oulu, Hallituskatu 1 Oulu. 

KEVÄTKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 

Kevätkokoukseen osallistuvaa pyydetään ilmoittautumaan yhdistyksen toimistolle viimeistään 12.5.2021 puh. 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisen erityisruokavaliosi. Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa jäsenilleen päivällisen. Avustajan tai läheisen ruokailun omavastuu on 10 €/hlö. Mikäli tarvitset yhteiskuljetusta, olethan yhteydessä yhdistyksen toimistolle. 

Ennen varsinaista kokousta Oulun Osuuspankista varainhoitaja Jukka Klemetti tulee kertomaan yhdistyksen sijoituksista. Vieraanamme on myös järjestöpäällikkö Markku Möttönen Näkövammaisten liitosta.
Yhdistyksen sääntöjen 8 § 5. momentin mukaan

"Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja."

VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Vuosikertomus on kokouskutsun liitteenä. Tilinpäätöstiedot löytyy kaikille lähetettävästä äänitteestä.

KEVÄTKOKOUKSEN ASIALISTA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat, sekä hallituksen täydentäminen:
1.    Kokouksen avaus
2.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3.    Kokousvirkailijoiden valinta: kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4.    Kokouksen puheenjohtajan valinta
5.    Kokouksen sihteerin valinta
6.    Vuoden 2020 vuosikertomuksen käsittely
7.    Vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittely
8.    Tilintarkastajien lausunnot
9.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
10.    Hallituksen varsinaisen jäsenen valinta eronneen tilalle sekä tarvittaessa varajäsenen valinta
11.    Muut mahdolliset asiat
12.    Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa kevätkokoukseen!

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
HALLITUS

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2020

1. YLEISTÄ

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 95. toimintavuosi. Yhdistys on pystynyt hoitamaan hyvin tehtäväänsä eli toimimaan näkövammaisten oikeuksien puolustajana ja turvaamaan osaltaan heidän tarvitsemiaan palveluita. Yhdistys on tuottanut toimintaa ja palveluja, jotka helpottavat näkövammaisten arkea koko ajan enemmän ja enemmän visualisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Vertaistuki sen monissa eri muodoissa on yksi yhdistyksen toiminnan tukipilari.

Yhdistyksen tavoitteena on ollut edelleen yhteyksien parantaminen kuntiin ja muihin viranomaistahoihin. Työtä on tehty yhteisvoimin luottamushenkilö-, asiantuntijaedustajien, yhteyshenkilöiden, vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvostojen kanssa, liiton eri toimintayksiköiden ja oikeuksienvalvonnan tuella.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteet on jaoteltu seuraavasti:
- Vertaistuella osallisuutta
- Tietotuella (ICT) itsenäisyyttä
- Vapaaehtoistoiminnalla aktiivisuutta
- Jäsenpalveluilla osallisuutta
- Asiantuntijuudella vaikuttavuutta
- Talouden turvaamisella vakautta

2. JÄSENISTÖ JA JÄSENPALVELU

Yhdistyksen jäsenet ovat Pohjois-Pohjanmaan alueella asuvia henkilöitä, joilla on terveydenhuollon todentama näkövamma, haitta-aste yli 50 %. Kannatusjäsenet ovat henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen ja/tai paikalliskerhojen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksessä oli jäseniä kertomusvuoden lopussa 532.

Yhdistyksen toimintakeskus Linnankadulla on pääasiassa ollut avoinna maanantaista torstaihin klo 9-15 ja puhelinpäivystys klo 12-15. Jäsenpalvelujen lisäksi tarjolla on ollut ICT-tukea ja -ohjausta sekä muuta neuvontaa. Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija työskentelee samoissa tiloissa. 
Koronan vuoksi vuonna 2020 toimintakeskuksen ovet pidettiin lukossa ja asiakkaiden käynnit tuli sopia ennakkoon, jotta turvavälit pystyttiin toteuttamaan. Myös kaikkiin tapahtumiin tuli ilmoittautua.

Keväällä lähetettiin kaikille jäsenille postitse koronainfokirje. Kirje sisälsi puheenjohtajan tervehdyksen, visaisia kysymyksiä ajanvietteeksi sekä infoa Näkövammaisten liiton palvelevasta puhelimesta.

Kevään ja kesän aikana soitettiin kaikille yli 70-vuotiaille jäsenille. Koska vanhemman väestön oli haasteellista ottaa käyttöön vaihtoehtoisia tapaamismuotoja, heidät haluttiin tavoittaa ja tiedustella kuinka he ovat jaksaneet ja pärjänneet pandemian aikana.

3. TOIMINTA

Yhdistyksen toiminnasta vastaavat hallitus, aktiivitiimi, ICT- ja viestintätiimi, alueelliset yhteyshenkilöt ja toimihenkilöt. Ilman toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten tiivistä yhteistyötä olisi mahdotonta toteuttaa näin laajaa ja laadukasta toimintaa. Toimihenkilöt palvelevat yhdistyksen jäseniä toimintakeskuksessa, puhelimitse, sähköpostitse, etäyhteydellä sekä myös vierailujen yhteydessä esimerkiksi kerhoissa.

Nopealla reagoinnilla uuteen tilanteeseen koronasta huolimatta toimintaa ja vertaistukea saatiin järjestettyä jäsenille etäyhteyksin sekä Microsoft Teamsin välityksellä, että puhelinrinki mallilla. Työikäiset ottivat nopeasti haltuun ja omakseen tavan kokoontua etänä. Joissain määrin etätapaamisten avulla jäsenten aktiivisuus osallistua lisääntyi, sillä ruuhkavuosia viettävien, pienten lasten vanhempien on helpompi osallistua työpäivän jälkeen yhdistystoimintaan etänä, vaikka hiekkalaatikon reunalta kuin tulla tapaamisiin toimintakeskukselle. Maakunnassa puhelinrinki on otettu käyttöön taitavasti mm. lehtilukupiirinä.

Joitain tapahtumia jaettiin kahdelle päivää, jotta turvavälit ja henkilömäärärajoitukset saatiin toteutettua.

Aktiivitiimi on avoin foorumi, johon jokainen yhdistyksen jäsen voi tulla suunnittelemaan toimintaa yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Vuonna 2020 aktiivitiimi kokoontui kaksi (2) kertaa. Aktiivitiimin toimintaan osallistui 19 henkilöä, mukaan lukien toimihenkilöt ja liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet ohjaavat ja koordinoivat maalipallo-, käsityö-, virkistys-, pistekirjoitus-, ja vertaistukiryhmätoimintaa. Aktiivitiimin, ICT- ja viestintätiimin sekä luottamushenkilöiden työskentely tapahtuu myös vapaaehtoistoiminnan periaatteella. Kunnissa kokoontuu aktiivisesti yhdeksän (9) kerhoa (liite 1). Myös nämä kerhot pyörivät alueellisten yhteyshenkilöiden toimesta.

Erilaisissa tilaisuuksissa on mukana suuri joukko niin näkeviä kuin näkövammaisia vapaaehtoisia. Yhteensä yhdistyksen toimintaan osallistui 38 vapaaehtoista.

Oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistyö

Näkövammaisille palveluiden toimivuus on edellytys itsenäisen elämän toteutumiselle. Yhdistyksen hallituksen kokouksissa oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistyö on omana pykälänään ja kokouksissa on käsitelty ajankohtaisia mm. vammaispalveluihin liittyviä kysymyksiä. Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sinikka Mäntyjärvi on vieraillut kokouksissa tarvittaessa. Hallituksen jäsen Lasse Jalonen on toiminut oikeuksienvalvonnan vastaavana ja tiedottajana. Hän on tuonut säännöllisesti tietoa Näkövammaisten liiton valtakunnallisesta vaikuttamistyöstä sekä Oulun kaupungin vammaisneuvostossa käsillä olevista asioista. Aktiivitiimissä on koottu kokemuksia mm. maakunnan Vpl:n mukaisista kuljetuspalveluista ja niiden toimivuudesta.

Oikeuksienvalvonnan vastaava ja yhdistyksen toimihenkilöt ovat tehneet yhteistyötä Oulun kaupungin esteettömyyskoordinaattorin kanssa, jotta näkövammaisten tarpeet otettaisiin huomioon, kun suunnitellaan ja rakennetaan uutta tai entisöidään vanhaa, niin julkisten rakennusten kohdalla kuin pyöräbaanojen ja kävelykatujen ym. suunnittelussa.

Pohjois-Pohjanmaan alueella toimii neljä (4) koulutuksen saanutta kokemustoimijaa. He toimivat kukin itsenäisesti vieden tietoa näkövammaisen arjesta mm. sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Kerho- ja ryhmätoiminta

Yhdistyksen alueella on toiminut yhdeksän (9) paikallista kerhoa (Liite 2). Kerhot kokoontuvat säännöllisesti, osa viikoittain, osa kuukausittain. Iso osa kerhoista toimii seurakunnan tiloissa.  Vuonna 2020 seurakunta ei antanut tilojaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi, joten kerhot pääsivät kokoontumaan vain muutamia kertoja.

Oulussa PorinaKahavila pyöri melkein koko vuoden normaalisti, kun kerhopäivä jaettiin kahdelle eri päivälle, näin ollen henkilömäärärajoitukset ja turvavälit pystyttiin toteuttamaan. 

Kerhot tekevät runsaasti yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdistys on tukenut paikallisia kerhoja toiminta-avustuksella ja kannustanut niitä myös omaan varainhankintaan. 

Yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöt ovat vierailleet paikalliskerhoissa esittelemässä yhdistyksen toimintaa sekä tiedottamassa ja kouluttamassa ICT-palveluihin liittyen.

Alueellinen yhteistyö
Yhdistyksen alueella on toiminut kahdeksan (8) alueellista yhteyshenkilöä (Liite 1.), joiden tehtävänä on ollut pitää yhteyttä alueensa näkövammaisiin ja tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Yhteyshenkilöt ovat tärkeitä linkkejä yhdistyksen ja kuntien päättäjien välillä. 

Yhteyshenkilöt tekevät korvaamattoman tärkeää vapaaehtoistyötä omalla alueellaan ja tuovat yhdistystä ja sen toimintaa näkyviin maakunnassa.

Seurakuntien kanssa on järjestetty retkiä ja leirejä näkövammaisille ja heidän läheisilleen ulussa ja maakunnassa. 

Asiantuntijayhteistyö 
Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaan alueella työskentelee Sinikka Mäntyjärvi. Hänen toimistonsa on yhdistyksemme tiloissa, joten yhteistyö on tiivistä ja antaa jäsenillemme mahdollisuuden hoitaa useita asioita samalla käynnillä Linnankadulla.

OYS:n Näkökeskuksen kanssa yhteistyö on jatkunut erinomaisena. Suurin osa yhdistykseen saapuvista jäsenhakemuksista tulee Näkökeskuksen kautta. Yhdistyksen toimintaa esitellään vuosittain Näkökeskuksen järjestämillä sopeutumisvalmennus- kursseilla.

Toimintaa ja tapahtumia
Työikäisten vertaistukikerhon, Klubi 1863:n toiminta virkistyi Korona-aikana hurjasti. Maaliskuussa 2020 aloitettuja Teams tapaamisia haluttiin järjestettävän vähintään joka toinen viikko. Välillä tavattiin vain omalla porukalla ja välillä saatiin vieraaksi eri asiantuntijoita mm. apuväline-esittelyjä (yhteistyössä Näköpiste Polar Print, Tuija Ranta-Pere), lukupiiri (yhteistyössä Oulun kaupunginkirjasto, Jaana Märsynaho), ICT-asiaa (ICT-kouluttaja Leena Vallo), Minun näköinen mieli – Hyvinvoinnin käsi (Jutta Saanila NKL), Oikeuksienvalvonnan asiaa (vieraana Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sinikka Mäntyjärvi NKL). Kesäkuun puolessa välissä järjestettiin illanvietto Haukiputaan Onnelassa, jossa vieraana oli Polar Printiltä Tuija Ranta-Pere. Syksyllä jatkettiin etätapaamisten ohella myös iltakävelyiden merkeissä ja pikkujouluja juhlistettiin Tori Polliisissa.

Kulttuuritoiminta on aiemmin ollut hyvin aktiivista. Vuonna 2020 koronan vuoksi Oulussa, kuten muuallakin Teatterit ja Konserttisalit sulkivat ovensa heti alku vuodesta, joten teatterikäyntejä toteutui vain yksi ja sinfoniakonsertteja kaksi kertaa.

Maalipallovuorot ovat pyörineet epäsäännöllisesti koronarajoitteita noudattaen riippuen siitä, kuinka salivuorot oli sallittua ja mahdollista järjestää.

Pisteryhmä Pisteli siirtyi myös keväällä kokoontumaan etänä. Ryhmänohjaaja Anne-Laure Janssen lähetti materiaalit postitse ennakkoon osallistujille. 

Oulun seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestetty patikka suuntautui Kuusamoon Oulangan kansallispuistoon. Elokuisena viikonloppuna kymmenpäinen joukko patikoi Pikku Karhunkierroksen (12 km). Yö vietettiin Juumassa, Seurakunnan leirikeskuksessa. 

OuLaKa-tapatumassa vetovastuu oli meillä. Tänä vuonna päätettiin keksiä jotain uutta ja OuLaKa toteutettiin kaupunkipatikkana. Ilma ei tosin suosinut, joten suurin osa liikunnasta järjestettiin liikuntasalissa ja kylpylässä. Hurjapäisimmät uskaltautuivat kokeilemaan Nallikarin vaijeriliukua makkaran paiston lomassa.

Sääntömääräinen kevätkokous jouduttiin siirtämään koronarajoitusten takia. Syyskuussa tilanne oli rauhallinen ja kokous saatiin järjestettyä Oulun Scandic City Hotellissa. Kokouksen jälkeen ruokailimme Torilla-ravintolassa, jonka jälkeen osa kokousväestä siirtyi Oulun Teatterille nauttimaan näytelmästä Olipa kerran kassakaappimurto.

Lokakuun alussa Pohjois-Savon Näkövammaisten hallituksen väki vieraili Oulussa. Ohjelmassa oli ruokailu Oulun Teatterilla ja tutustumista ja ajatusten vaihtoa meidän hallituksen kanssa jatkettiin toimintakeskuksessa.

Käsityötapahtumat pyörivät rajoituksia mukaillen ympäri vuoden. Vuodesta 2020 jäi myös pysyvä muisto. Isoäidin neliöitä postitettiin meille ympäri Suomen ja yhdistyksen käsityöaktiivit kokosivat niistä kauniin Koronaryijyn toimintakeskuksen seinälle. 
Marttalan ruokakursseja saatiin järjestettyä muutama kerta.
Lokakuussa järjestettiin Hyvän Mielen Pata -valmennusta kahdelle eri ryhmälle, ensimmäinen oli suunnattu kerhon vetäjille ja toinen työikäisille. Valmentajana toimi Jutta Saanila Näkövammaisten Liitosta. Tapaamiset saivat jatkoa ja toinen ryhmä jatkoi kokoontumisia uuden ohjaajan kanssa.

Marraskuussa järjestettiin Sääntömääräinen Syyskokous. Kokous toteutettiin hybridimallilla eli osanottajia oli sekä paikalla läsnä, että etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Paikalla olijat kokoontuivat juuri remontoidussa Oulun Radisson Bluessa. Hybridikokous onnistui loistavasti. Kokouksen jälkeen työikäiset kokoontuivat Oulun Toripolliisiin syömään ja juhlistamaan pikkujouluja.

Joulukuussa pidettiin kolmiosaisen hyvinvointiwebinaarin ensimmäinen osa. Luennoitsijana webinaareissa toimi Ravintovalmentaja Päivi Hytinkoski. Webinaari järjestettiin Microsoft Teamsin välityksellä ja osanottajia oli runsaasti.

Joulukorttiaskartelu pistekirjoitustekniikalla -kurssi järjestettiin etänä joulukuun alussa. Ohjaajana toimi pistekirjoitusohjaaja Anne-Laure Janssen.

Etätyöaikana toimiston väki palaveerasi joko Microsoft Teamsin tai WhatsApp-puheluiden välityksellä useamman kerran viikossa. Näkövammaisten liitto järjesti yhdistystuokioita jäsenyhdistysten toimihenkilöille viikoittain huhti-kesäkuussa. 

ICT-palvelut ja viestintä

ICT- ja viestintätiimin tehtävänä on tukea ja kehittää yhdistyksen pitkän linjan ICT-palvelua (tietotuki) sekä virkistää yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Tiimi kokoontui viisi kertaa vuoden aikana.

Tiimi ideoi ICT-kouluttajan kanssa uusia matalan kynnyksen palveluita, jotta mahdollisimman moni näkövammainen pysyisi mukana digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 

Matalan kynnyksen ICT-palvelut
ICT-palvelu tuotti tietoteknisten apuvälineiden käyttöön liittyviä koulutus- ja muita matalan kynnyksen palveluja. Yhteistyötä tehtiin Näkövammaisten liiton ja sairaanhoitopiirien kanssa.
Yhdistyksen tiloissa ja maakunnassa järjestettiin koronan vuoksi vähemmän pienryhmäohjauspäiviä. ICT-neuvola järjestettiin tuttuun tapaan yhdistyksen toimistolla. Neuvola on henkilökohtaista ohjausta asiakkaan tarvitseman laitteen tai ohjelman käyttöön, ohjaus kestää noin kaksi tuntia kerrallaan. 
Matalan kynnyksen kerhovierailut olivat tauolla ja ehdittiin ennen koronaa käydä vain yhdessä kerhossa. Toimistolla tapahtuva tietotukipäivystys toimi normaalisti. Yhdistyksen toimistolla pidettiin kirjastopäivä kuusi (6) kertaa. 
Asiakkaille annettiin huoltopalveluja joko kotona tai toimistolla. Koneiden huolto etäyhteydellä kasvoi kuitenkin huomattavasti koronan aikana. Puhelimitse ja sähköpostitse annettiin neuvoja vuoden aikana useita satoja kertoja. Lisäksi järjestettiin Teams-tapaamisia eri aihepiireihin liittyen.
Teamsin välityksellä osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin mm. Pohjois-Pohjanmaan Digitukiverkoston webinaariin ja Polar Printin Jaws -koulutukseen.
Oulun vuoro oli järjestää alueellisten tietotukihankkeiden IT-päivät, jotka toteutettiin Teamsin välityksellä.

Maksusitoumuspalveluna toteutettu ICT-palvelu
Apuvälinesuosituksia uusiin ohjelmistopäivityksiin tehtiin suullisesti kymmeniä ja kirjallisesti kaksi. Kelan, sairaanhoitopiirien tai vakuutusyhtiön kustannuksella tehtiin yhdeksän (9) apuvälinekartoitusta. Asiakkaan kotona, koululla, työpaikalla tai yhdistyksen toimintakeskuksessa tapahtuvia koulutus- ja asennuspäiviä Leena operoi tuttuun tapaan, joskin rajoitusten puitteissa.

Viestintä
Yhdistys otti uudet Internetsivut käyttöön vuoden 2020 lopussa. Sivuston käyttöönotto ja hallinta kuuluu ICT:n toimintaan ja sivustoa suunniteltiin ICT- ja viestintätiimin kanssa yhdessä. Lisäksi toimiston induktiolaitteet uusittiin.
Yhdistys julkaisi 11 jäsentiedotetta äänitteenä Daisy-muodossa, sähköpostitse, nettisivuilla ja pistetulosteina. Yhdistyksen toiminnan ja tapahtumien lisäksi tiedotteesta löytyy oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden tiedotteet sekä hallituksen kokouskuulumiset.
Jäsenille ja suurelle yleisölle yhdistys tiedotti tapahtumista ja toiminnastaan myös omilla internetsivuilla (www.ppnry.net) sekä facebook-sivuilla (facebook.com/ppnry) että sähköpostitse oulu-alueella. 

4. EDUSTUKSET

Näkövammaisten liitto ry:n (NKL) toimielimissä yhdistyksestä on ollut edustus seuraavasti:

  • Katja Kuusela, Näkövammaisten liitto ry:n valtuuston varsinainen jäsen ja 25.9. alkaen varapuheenjohtaja
  • Ari Varila, valtuuston varsinainen jäsen
  • Jarkko Lauri, valtuuston 1. varajäsen
  • Lasse Hyvärinen, valtuuston 2. varajäsen
  • Lasse Jalonen, liiton hallituksen varapuheenjohtaja ja 25.9. alkaen jäsen

Useat yhdistyksen jäsenet ovat toimineet asuinkuntansa vammais- ja/tai vanhusneuvoston jäseninä sekä erilaisissa tehtävissä muissa näkövammaisorganisaatioissa.

5. HALLINTO

Vuonna 2020 järjestettiin kaksi (2) sääntömääräistä kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous järjestettiin poikkeusolojen takia vasta syyskuussa Oulussa Scandic Cityssä. Syyskokous järjestettiin hybridimallilla marraskuussa.
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Katja Kuusela Oulusta ja varapuheenjohtajana Ari Varila Muhokselta. Hallituksen muina jäseninä ovat toimineet Katja Koponen, Lasse Jalonen, Jarkko Lauri ja Riku Syrjälä Oulusta sekä Airi Virkkala Ylivieskasta. Varajäseninä olivat Lasse Hyvärinen Oulusta, Juha Haajo Reisjärveltä ja Seppo Kalaoja Kestilästä.
Hallitus kokousti kertomusvuoden aikana 13 kertaa ja pöytäkirjan pykäliä kertyi 194. Hallituksen asialistan vakiopykäliä ovat mm. jäsen- ja henkilöstöasiat, talous, omaisuuden hoito sekä oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistyö. Joka kokouksessa on pykälä myös tulossa olevalle toiminnalle. Osa kokouksista toteutettiin etäkokouksina ja yksi kokouksista oli sähköpostikokous.
Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäsen Jarkko Lauri. Johtoryhmä kokoontui kolme (3) kertaa.
Yhdistyksen toimihenkilöinä työskentelivät toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen, ICT-kouluttaja Leena Vallo, jäsenpalvelusihteeri Sanna Halonen ja yhdistysemäntä Birgitta Räty-Seppälä.
Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Y-Tili Oy. Tilintarkastajina vuonna 2020 toimi: tilintarkastaja Soili Raive-Annanolli (HT) ja varatilintarkastaja Outi Kirvesoja (KHT).

6. TILASTOINTI JA ARVIOINTI

Vuonna 2020 yhdistyksen toiminnan arvioinnissa ja seurannassa käytettiin arviointi- ja tilastointilomakkeita sekä toteutettiin jäsenkysely puhelimitse ja Webropolilla. Tilastointitietoja hyödynnettiin, kun laadittiin rahoitushakemusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lle. Yhdistys teki rahoittajalle toiminnastaan myös tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen (TVS) vuodelta 2020.

7. TALOUS

Tilikauden 2020 tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 235 131 euroa (vuonna 2019 ylijäämää 
5 335 euroa). Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 164 468 euroa (vuonna 2019 tuotot 179 203 euroa). Henkilöstökulut olivat kertomusvuonna 129 824 euroa (vuonna 2019 henkilöstökulut 130 750 euroa).
Yhdistyksen varainhankinta tuotti katetta 266 021 euroa (vuonna 2019 katetta 15 919 euroa).  Vuonna 2020 sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 16 054 euroa (vuonna 2019 tuotot 13 272 euroa). Sijoitustoiminnan kulut olivat 15 762 euroa (vuonna 2019 kulut 4 904 euroa).  
Näkövammaisten liitto myönsi yhdistykselle avustuksia 15 205 euroa (vuonna 2019 avustus  20 003 euroa).
Yhdistys omistaa kolme (3) vuokrahuoneistoa, As. Oy Kuivastie 10 A, As. Oy Huvilatie 6 A,
As Oy Oulun Keskuspuistosta, sekä liikehuoneiston As. Oy Heikinkulmasta.

Tilinpäätöksessä taseen loppusumma on 845 552 euroa, vuoden 2019 taseen loppusumma oli 606 838 euroa.
Yhdistys sai syksyllä testamenttilahjoituksena kalustetun asunto-osakkeen Oulun keskustasta ja rahana pankkitileillä n. 120 000 euroa.


POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
HALLITUS

Liite 1.
POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY:N YHTEYSHENKILÖT VUONNA 2020

Ii, Jorma Lauri
Kalajoki, Else Suni
Oulainen, Tarmo Hämäläinen
Raahe, Marja-Leena Hiltunen
Reisjärvi, Juha Haajo
Sievi, Eila Kaarlela
Vaala, Aune Sallila
Ylivieska, Pirkko Malm


Liite 2.
POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY:N PAIKALLISKERHOT VUONNA 
2020

Iin kerho
Kalajoen kerho
Oulaisten kerho
Oulun kerho
Raahen kerho
Reisjärven kerho
Sievin kerho
Vaalan kerho
Ylivieskan kerho


Sivu päivitetty